Vælg en side
Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1.   Parter

Imellem More than event ApS (MTE) og kunden gælder disse Forretningsbetingelser. Kunden er den juridiske part i aftalen, samt og ikke begrænset til den respektive person, der pr. mail, telefon eller møde repræsenterer kunden. MTE er More than event ApS eller et associeret datter eller søsterselskab.

2. Aftalegrundlag

2.1 Kunden og MTE aftaler opgavens omfang og MTEs serviceydelse. MTE fremsender herefter tilbud, normalt via e-mail, til kunden med nærmere information om bestilling samt pris. MTEs Forretningsbetingelser udgør en del af aftalegrundlaget.

2.2 Kunden accepterer herefter tilbuddet, i hvilken forbindelse kunden ligeledes accepterer Forretningsbetingelserne samt forpligter sig til at betale den aftalte pris for opgaven og for eventuelle udlæg.

2.3 Kunden modtager herefter ordrebekræftelse, normalt via e-mail. MTE har hermed forpligtet sig til at levere den aftalte ydelse til den aftalte tid.

3. Underleverandører

3.1 MTE kan give dele af opgaven videre til en underleverandør.

4. Aflysning

4.1 Kunden har ret til at aflyse en booking/bestilling.

4.2 I tilfælde af en aflysning opkræves følgende:

I tidsrummet mellem ordrebekræftelse og 2 uge før arrangement:

50% af prisen.

I tidsrummet mellem 2 uge før og 1 uge før arrangement:

75% af prisen .

Herefter: 100% af prisen.

Medmindre andet er aftalt.

4.3 Er der i forbindelse med arrangementet købt eller lejet udstyr, ydelser eller nogen anden form for effekter fra tredjemand med det formål at benytte effekterne til opfyldelse af opgaven på den pågældende booking/bestilling, har kunden ved accept af tilbud forpligtet sig fuldt ud til at betale de omkostninger, MTE måtte have i denne forbindelse og der skal lægges fuld betaling i tilfælde af aflysning. Dette omfatter også tiden brugt af MTE projektleder på bestilling af de pågældende effekter. MTE vil naturligvis forsøge at minimere omkostningernes omfang, så vidt det er muligt.

5. Pris og betalingsbetingelser

5.1 Selskabet fastsætter prisen på baggrund af kundens beskrivelse af opgavens omfang. Prisen fremgår af tilbuddet, som accepteres af kunden forud for fremsendelse af ordrebekræftelse.

5.2 Følgende betalingsbetingelser anvendes hvis andet ikke er skriftligt aftalt:

5.3 Kunden forpligter sig til at betale et beløb på 50% af den i tilbuddet angivne pris ved bekræftelse den pågældende opgave skal udføres. Kunden forpligter sig til at betale de resterende 50 % senest 8 dage efter opsætningsdag. Der kan indgås aftale om anden % sats.

6. Forsikring og ansvar

6.1 Kunde forsikrer formidlet personale under et arrangements varighed i form af ansvarsforsikring og lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

6.2 Der kan være tale om særlige forsikringstegninger, som vil blive aftalt mellem parterne.

6.3 MTE ifalder ikke erstatningsansvar i tilfælde af force majeure; dvs. forhold som MTE ikke er herre over og ikke burde have været forberedt på. Endvidere er MTE ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

6.4 MTE hæfter ikke for eventuelle fejl begået og skader forårsaget af virksomheder, som MTE har henvist kunden til, ligesom MTE ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som MTE har overladt dele af opgavens løsning til.

6.5 Kunden er ansvarlig for materiel og/eller personskade forårsaget af kunden eller tredjemand, der måtte blive påført henholdsvis kostumer, lånte/lejede materialer/effekter/udstyr og MTEs personale.

6.5 Kunden er erstatningsansvarlig for materiel fra det tidspunkt hvor messestanden er bygget og klar til kunden.

7. Lovvalg og værneting

7.1 Eventuelle tvister mellem Selskabet og kunde skal afgøres efter dansk ret og indbringes for de danske domstole.

Kontakt:

Stamholmen 93

DK – 2650 Hvidovre

+45 29 72 38 73

expo@morethanevent.dk

Send en besked